Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště střední školy

pracuje ve složení výchovný poradce, kariérní poradce, metodik prevence, sociální pedagog a školní psycholog.

stredni_skola_tisnov_vychovna_a_karierni_poradkyne_mgr_jitka_alexova

Kariérní poradkyně: Mgr. Jitka Alexová

Konzultační hodiny: středa 13:30 – 14:30, ukancelář zástupce ředitele pro střední školu
Kontakt: e-mail: alexova@skolatisnov.cz, tel: 725 557 792

Ve střední škole pracuji od roku 1994, funkci kariérního poradce zastávám od roku 2010. Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, obor matematika – základy techniky, učitelství 5-12.
Náplní mé práce v oblasti kariérního poradenství spolupráce se zaměstnavateli. Velmi ráda se věnuji práci s třídním kolektivem a diagnostikou jak třídy tak jednotlivců. Podílím se rovněž na adaptaci nově vzniklých kolektivů.
Mým krédem je: „Komplikovaná osobnost žáka je pro mne výzvou“

Náplň práce

stredni_skola_tisnov_skolni_pporadenske_pracoviste

Výchovný poradce: Mgr. Lenka Bednářová

Konzultační hodiny: Čtvrtek 13:30-14:15, učebna 66
Kontakt: e-mail: bednarova@skolatisnov.cz, tel: 725 557 692

Ve školství pracuji od roku 2003, na naší škole působím od roku 2011. Vystudovala jsem pedagogickou fakultu Masarykovy university v Brně, obor učitelství matematika – chemie.
Náplní mé práce  je poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům v oblasti podpůrných opatření, problémů při učení, komunikace s pedagogicko-psychologickými poradnami, poradenská činnost pro učitele. Podílím se na adaptačních procesech nově příchozích žáků. Pracuji s třídními kolektivy a provádím diagnostiku různých výchovných a vzdělávacích jevů.

Náplň práce

stredni_skola_tisnov_socialni_pedagog_mgr_richard_masek

Metodik prevence, sociální pedagog: Mgr. Richard Mašek

Konzultační hodiny: pondělí, středa 13:30 – 14:30, kabinet 44
Kontakt: e-mail: masek.richard@skolatisnov.cz, tel: 725 557 686

Jako pedagog pracuji od roku 2014. Od stejného roku působím jako sociální pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Vystudoval jsem Sociálně – pedagogickou fakultu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Náplní práce meodika prevence je monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizik, poskytování přímé podpory žákům s rizikem či projevysociálně patologických jevů a jejich rodičům, spolupráce s třídními učiteli, spolupráce s třídními učiteli, koordinace spolupráce školy s Policií ČR, PPP, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky.

Náplní mé práce sociálního pedagoga je pomáhat mladým lidem zvládat nepříznivé životní situace. Pomocí vytváření bezpečného prostředí, ve kterém je možné řešit témata přesahující rámec školy, pracuji se žáky na tom, aby se minimalizovaly dopady jejich nepříznivé situace na studium a na jejich fungování ve společnosti.
Mým krédem je: „Otevřená mysl nezná hranice pro poznání.“

Náplň práce sociálního pedagoga

Náplň práce metodika prevence