charitativní jarmark

Charitativní jarmark

Koordinátor projektu: Mgr. Jitka Alexová, alexova@skolatisnov.cz, Mgr. Hana Strelowová, strelowova@skolatisnov.cz

Cíl projektu:

  • Podpořit příznivé sociální klima třídy
  • Podpořit pocit sounáležitosti, zdravé sebevědomí žáků.
  • Rozvíjet komunikativní kompetence žáků.
  • Rozvíjet organizační schopnosti žáků, jejich tvořivost a podnikavost.
  • Podpořit komunitu školy.
  • Získat prostředky na podporu útulku pro opuštěná a týraná zvířata.

Něco o projektu:

Žáci 1.E uspořádali Charitativní jarmark. Organizace akce měla tyto fáze: příprava, získání informací, prezentace vedení školy, propagace, kontaktování podporovaného útulku, samotná akce, hodnocení akce. Do organizace se zapojili všichni žáci třídy, rozdělili si role, postupně se scházeli, aby hodnotili plnění úkolů. Podařilo se jim akci výborně propagovat (plakátky, stránky školy, sociální sítě, prezentace ve vtřídách), takže se do akce zapojili všichni žáci školy, pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy. Výběr podpořené organizace probíhal hlasovánímAkce probíhala v pátek  22. 12. 2023, zahájena byla společným setkáním ve školní jídelně. Akci zahájila ředitelka školy. Aktivity: prodej výrobků žáků a zaměstnanců, kavárnička a cukrárna, bramboráky, palačinky, párky v rohlíku, masáže, skládání origami, občerstvení, vánoční kino, první pomoc, fotokoutek. Žáci měli možnost vložit peníze do banky, protihodnotou dostali kreditní kartu, pomocí té pak platili. Na podporu týraných a opuštěných zvířat do útulku INTERPESPENZION Brno Kociánka bylo odesláno 17 440,- Kč. Byla navázána spolupráce s útulkem, žáci 1.E půjdou do útulku na exkurzi.